Bentley BIM问答社区

        为了避免“注册”机器人和纯净的交流环境,现在采用“邮件邀请”的注册方式。如果你只想找答案,
        需要注册,如果要提问或者回答问题,请按照如下方式注册:
        1. 发送邮件到askbim@163.com;
        2. 邮件标题必须是“我想加入BIM问答社区”;
        3, 邮件中提供如下信息:
                真实姓名:真实交流比较好
                所在单位:学生请写学校
                邮件地址:接收注册链接。

                点击发送注册邮件

        如果只是问哪里有试用,哪里有教程,以及一些案例,请关注下面的微信公众号!
        希望你有所得。
11